Lezen

Leesbegeleiding wordt onderverdeeld in twee deelaspecten, namelijk het technisch en het begrijpend lezen. Er wordt een individueel handelingsplan opgesteld afhankelijk van de leesstrategie van het kind (radende, spellende of gemengde leesstijl). Daarnaast wordt in de begeleiding het leesplezier en de leesmotivatie zo veel mogelijk gestimuleerd.

Spelling

Bij de spellingsbegeleiding wordt eerst onderzocht of de basisvaardigheden verworven zijn. Dit zijn de klank-tekenkoppeling (de verbinding maken tussen een klank en het teken dat daarmee overeen komt), de visuele vaardigheden (het verschil zien tussen tekens) en de auditieve vaardigheden (het verschil horen tussen klanken). Deze vaardigheden zijn nodig om een correcte spelling toe te passen. Als de basisvaardigheden verworven zijn, gaan we over naar het schrijven van hoorwoorden, regelwoorden en onthoudwoorden. Deze worden eerst op woordniveau ingeoefend, later ook op zinsniveau en wordt er overgegaan op spontaan schrijven. We werken hierbij steeds op het niveau van het kind. Samen met de therapeut worden er hulpbladen en schema’s gemaakt als dat nodig is.

Rekenen

Tijdens de rekenbegeleiding wordt er gewerkt aan de verschillende aspecten van rekenen, namelijk getallenkennis, hoofdrekenen, metend rekenen en meetkunde. We werken hierbij op verschillende vlakken: het inzicht vergroten, efficiënte strategieën aanleren, automatisatie optimaliseren en probleemoplossend denken. Er wordt steeds op maat van het kind geoefend. Indien nodig worden er hulpmiddelen aangeboden.