Taalontwikkeling

Tijdens een taalontwikkelingsonderzoek wordt de taalvaardigheid onderzocht. Er wordt nagegaan in hoeverre de verschillende aspecten van de Nederlandse taal beheerst zijn. Het auditieve taalbegrip en de mondelinge taalproductie worden afzonderlijk geanalyseerd. Het gaat hier om de kennis van woordenschat, de beheersing van de morfologie (meervoudsvorming, verkleinwoorden, werkwoord vervoeging,…), de zinsbouw,…

Een diagnose voor een taalstoornis wordt pas gesteld na het voldoen aan bepaalde voorwaarden en na minstens 6 maanden intensieve begeleiding. Dit gebeurt steeds na multidisciplinair overleg en in samenspraak met alle betrokken partijen.

Fonologisch

Kinderen met fonologische moeilijkheden hebben moeite met de uitspraak van bepaalde soorten klanken of klankgroepen. Ze vereenvoudigen daarom hun spraak. Het fonologisch articulatieonderzoek is bedoeld om een analyse te maken van deze bepaalde patronen in de spraakklankproductie. Er wordt nagegaan welke vereenvoudigingsprocessen het kind nog toepast en hoe ernstig de spraakverstaanbaarheid verstoord is. Deze fouten zijn talig van aard en dit onderzoek kadert daarom vaak in een ruimer taalontwikkelingsonderzoek.