Aanmelding

Puzzel is een eerstelijnsdienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat betekent dat ouders of cliënten zelf een aanmelding met een hulpvraag bij Puzzel kunnen doen. De verwijzing naar Puzzel kan ook gebeuren op aanraden van de school, de huisarts en andere professionelen. De aanmelding voor het kind, jongere of de volwassene kan telefonisch gebeuren of door het invullen van het intakeformulier op onze website.

Intake

Tijdens het intakegesprek of het kennismakingsgesprek worden de nodige gegevens verzameld om een volledig beeld van de cliënt te verkrijgen. Er wordt gepeild naar de hulpvraag en verwachtingen van het kind, de jongere, de volwassene, de ouders en de school. Verder bevragen we de algemene ontwikkeling, het algemeen functioneren en participeren, de specifieke moeilijkheden en eventuele eerdere begeleidingen of onderzoeken. Aan de hand van deze gegevens wordt samen beslist welke onderzoeken of begeleidingen aangewezen zijn. Indien de hulpvraag niet binnen de werking van Puzzel past, wordt samen gezocht naar een zinvolle doorverwijzing. Een intakegesprek heeft een kostprijs van 60 euro.

Onderzoek

In een individuele testsituatie worden een aantal vaardigheden, capaciteiten en beleving onderzocht. Naast kwantitatieve testgegevens verzamelt de onderzoeker ook kwalitatieve en observatiegegevens. Een grondig onderzoek is de basis voor een efficiënte begeleiding. De kostprijs is afhankelijk van het type onderzoek. Voor sommige onderzoeken heeft u ook recht op terugbetaling.

Multidisciplinair overleg

Tijdens het multidisciplinair overleg worden het dossier en de testresultaten besproken. Alle betrokken therapeuten nemen deel aan dit overleg. Ze zoeken samen naar verklaringen, antwoorden op gestelde vragen en mogelijke oplossingen. Er wordt gezamenlijk een advies geformuleerd.

Advies

 Op het adviesgesprek worden de testresultaten met de ouders en/of de jongere uitgebreid besproken. Dit gesprek vindt plaats bij de therapeut die ook het intakegesprek voerde. Er wordt geprobeerd om op vragen en onduidelijkheden te antwoorden (vb. ‘vanwaar komen de slechte schoolresultaten?’, ‘heeft mijn kind een leerstoornis?’, ‘kan ik als familielid ook ondersteuning bieden?’,…). Vervolgens worden een aantal oplossingen voorgesteld en besproken: begeleiding, andere schoolkeuze, heroriëntering, doorverwijzing…. De kostprijs van een intakegesprek bedraagt 65 euro.

Begeleiding

Elk probleem is anders en elk individu is uniek. De therapeut gaat daarom op zoek naar de begeleiding die bij de cliënt past. Elke therapie is een begeleiding op maat. Daarom wordt steeds individueel gewerkt, in een één-één situatie. De meeste kinderen, jongeren of volwassenen komen één uur of tweemaal een half uur per week naar Puzzel. Als meerdere begeleidingen bij verschillende therapeuten noodzakelijk zijn, worden die op elkaar afgestemd. De kostprijs is afhankelijk van het type begeleiding. Voor sommige begeleidingen is er terugbetaling mogelijk.

Oudercontact

Om een goede samenwerking en therapie-effect te bekomen, is het belangrijk dat de vorderingen door de ouders/familieleden gevolgd worden. Het is in bepaalde situaties ook aangewezen dat aangeleerde vaardigheden thuis ingeoefend worden. Daarom worden de ouders zoveel betrokken bij de begeleidingen. Dit gebeurt meestal vlak voor of na de begeleiding. Daarnaast kan er op regelmatige basis een meer uitvoerig gesprek plaatsvinden. Dit kan op initiatief van de ouders of van de therapeut georganiseerd worden.

Schoolcontact

Omdat gestreefd wordt naar een optimale begeleiding die zich richt op meerdere niveaus van het functioneren (schoolse prestaties, welbevinden, verwachtingen van de omgeving,…)  is het belangrijk dat de school goed op de hoogte is. Op vraag van de ouders, school of therapeut kan een overleg op school gepland worden. Bij dit overleg worden ouders, leerkracht(en), taakleerkracht, directie, CLB-medewerkers en/of andere therapeuten betrokken.