Aanmelding

Puzzel is een eerstelijnsdienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat betekent dat ouders of cliënten zelf een aanmelding met een hulpvraag bij Puzzel kunnen doen. De verwijzing naar Puzzel kan ook gebeuren op aanraden van de school, de huisarts en andere professionelen. De aanmelding voor het kind, jongere of de volwassene kan telefonisch gebeuren of door het invullen van het intakeformulier op onze website.

Intake

Tijdens het intakegesprek of het kennismakingsgesprek worden de nodige gegevens verzameld om een volledig beeld van de cliënt te verkrijgen. Er wordt gepeild naar de hulpvraag en verwachtingen van het kind, de jongere, de volwassene, de ouders en de school. Verder bevragen we de algemene ontwikkeling, het algemeen functioneren en participeren, de specifieke moeilijkheden en eventuele eerdere begeleidingen of onderzoeken. Aan de hand van deze gegevens wordt samen beslist welke onderzoeken of begeleidingen aangewezen zijn. Indien de hulpvraag niet binnen de werking van Puzzel past, wordt samen gezocht naar een zinvolle doorverwijzing. Een intakegesprek heeft een kostprijs van 60 euro.

Onderzoek

In een individuele testsituatie worden een aantal vaardigheden of capaciteiten onderzocht. Naast kwantitatieve testgegevens verzamelt de onderzoeker ook kwalitatieve – en observatiegegevens. Een grondig onderzoek vormt vaak de basis voor het opstarten van een efficiënte begeleiding. De kostprijs is afhankelijk van het type onderzoek. Voor sommige onderzoeken heeft u ook recht op een gedeeltelijke terugbetaling via uw mutualiteit.

Multidisciplinair overleg

Tijdens het multidisciplinair overleg worden het dossier en de testresultaten besproken. Alle betrokken therapeuten nemen deel aan dit overleg. Ze zoeken samen naar verklaringen, antwoorden op gestelde vragen en mogelijke oplossingen. Er wordt gezamenlijk een advies geformuleerd.

Advies

Op het adviesgesprek worden de testresultaten met de ouders en/of de jongere uitgebreid besproken. Er wordt samen bekeken wat eventuele volgende stappen zijn, zoals het opstarten van een passende begeleiding, een gerichte doorverwijzing of het afstemmen van nodige ondersteuningsmaatregelen. De kostprijs van een intakegesprek bedraagt 65 euro.

Begeleiding

Elk probleem is anders en elk individu is uniek. De therapeut gaat daarom op zoek naar de begeleiding die bij de cliënt past. Elke therapie is een individuele begeleiding op maat. De meeste kinderen, jongeren of volwassenen komen één uur of tweemaal een half uur per week naar Puzzel. Als meerdere begeleidingen bij verschillende therapeuten noodzakelijk zijn, worden die indien mogelijk op elkaar afgestemd. De kostprijs is afhankelijk van het type begeleiding. Voor sommige begeleidingen is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via uw mutualiteit.

Oudercontact

Om een goede samenwerking en therapie-effect te bekomen, is het belangrijk dat de therapiedoelstellingen in samenspraak opgemaakt worden en dat ouders op de hoogte blijven van de vorderingen. Het is in bepaalde situaties ook aangewezen dat aangeleerde vaardigheden thuis ingeoefend worden. Daarom worden de ouders zoveel betrokken bij de begeleidingen. Dit gebeurt meestal vlak voor of na de begeleiding. Bij sommige begeleidingen is de aanwezigheid van de ouders tijdens de begeleiding ook aangewezen. Daarnaast kan er op regelmatige basis een meer uitvoerig gesprek plaatsvinden. Dit kan op initiatief van de ouders of van de therapeut georganiseerd worden.

Schoolcontact

Omdat gestreefd wordt naar een optimale begeleiding die zich richt op meerdere niveaus van het functioneren (schoolse prestaties, welbevinden, verwachtingen van de omgeving,…)  is het aangewezen om, indien mogelijk, samen te werken met de school of de leerkracht op de hoogte te houden van de therapiedoelen. Op vraag van de ouders, school of therapeut kan een overleg met de school school gepland worden. Bij dit overleg kunnen ouders, leerkracht(en), taakleerkracht, directie, CLB-medewerkers en/of andere therapeuten betrokken worden.