Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Puzzel vzw neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. Als gevolg van de nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om u mee te delen welke gegevens we van u verzamelen en hoe we ze verwerken en gebruiken. Deze verklaring vormt het algemene beleid van Puzzel vzw op het vlak van gegevensverwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking is:

Puzzel vzw
Uitbreidingstraat 488
2600 Berchem
Ondernemingsnummer: 432.473.312

Voor vragen in verband met deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Puzzel vzw via het volgende emailadres: gegevensbescherming@puzzel.be. Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen dient u zich te identificeren zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt Puzzel vzw gegevens?

Puzzel vzw verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als cliënt op ons beroep doet, wanneer u zich inschrijft voor onze gratis nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u cliënt dan wordt informatie verzameld tijdens een intakegesprek waarbij uzelf of de wettelijke vertegenwoordiger ons mondelinge informatie verschaft in het kader van een goede dienstverlening. Bent u leverancier dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens om u onze diensten voor te stellen. Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Puzzel vzw gegevens?

We verzamelen gegevens om u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, om onze prestaties te kunnen aanrekenen, om u te informeren over de diensten die wij aanbieden en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen u en ons als hulpverlener bestaat, omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om uw vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van uw uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling.

Gegevens over uw gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een cliënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. Wanneer we gegevens van u verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Puzzel?

Het betreft gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig achten in het kader van een goede dienstverlening waarvoor u op ons beroep doet. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen via andere partijen (bijvoorbeeld de school, CLB, mutualiteit,…). Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Volgende gegevens worden verzameld:

 • identificatiegegevens (en in voorkomend geval ook van de wettelijke vertegenwoordiger);
 • mutualiteit;
 • rijksregisternummer;
 • gegevens over uw gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …);
 • eventueel gegevens over familieleden, enkel indien dit relevant is voor de begeleiding;
 • gegevens over school, opleiding en vorming;
 • eventueel geluids- of beeldopnames;
 • financiële gegevens in het kader van verwerking van betalingen in de boekhouding.

Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze cookiepolicy.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Uw gegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen u en Puzzel vzw.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

De gegevens die we van en over u hebben worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van een goede dienstverlening, cliëntenbeheer en boekhouding. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan medewerkers van Puzzel vzw. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy. We delen uw gegevens dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd of verplicht is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners zoals de huisarts of het CLB, met de wettelijke vertegenwoordiger, …) of
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit) of – voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …) of
 • wanneer u daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Uw rechten

U hebt recht op inzage in en een kopie van het cliëntendossier dat we van u bewaren. Indien u uw cliëntendossier wil inkijken, een kopie wenst of wil rectificeren kan u daartoe een schriftelijk verzoek indienen met bewijs van identiteit van uw identiteit.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van uw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan u die toestemming voor de verdere verwerking ten allen tijde intrekken. De gegevens in het cliëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting en dus niet op grond van een toestemming.

Indien u een klacht hebt specifiek over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon 02/274.48.00.

Wijzigingen

Puzzel vzw behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of het beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website www.puzzel.be aan gebruikers worden gemeld. Ook in onze wachtzaal wordt onze privacy policy en de wijzigingen hieromtrent bekend gemaakt.