Sandrine Dexters

Sandrine is in 2020 afgestudeerd aan de KU Leuven na een studie Pedagogische Wetenschappen, optie Orthopedagogiek. Na haar studies is ze aan de slag gegaan als begeleidster van de dagactiviteiten en als jobcoach in een begeleidingscentrum voor personen met autisme. Hierdoor heeft Sandrine heel wat ervaring opgedaan in het begeleiden van personen met autisme. Sinds januari 2021 werkt Sandrine bij Puzzel en combineert ze dit met haar andere functie als jobcoach.

In Puzzel kan je bij Sandrine terecht voor pedagogische begeleiding, studiebegeleiding, faalangsttraining en onderzoek.

Om haar kennis up-to-date te houden en uit te breiden, zal Sandrine zich regelmatig bijscholen.

Continue reading

Sharo Jansegers

Sharo behaalde haar masterdiploma logopedie aan de KU Leuven in 2020. Ze is hierna meteen beginnen werken bij Puzzel vzw als zelfstandige logopediste. Ze is van plan om zich regelmatig bij te scholen om zo steeds kwaliteitsvolle begeleiding te kunnen bieden. Je kan bij haar terecht voor leer, taal- en spraakproblemen.

sharo.jansegers@puzzel.be

 

Continue reading

Alexa Maes

Alexa is in 2017 afgestudeerd aan de KU Leuven na een studie Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (afstudeerrichting pediatrie). Daarna is ze meteen als zelfstandige kinesitherapeut aan de slag gegaan in een groepspraktijk waar ze zeer veel ervaring heeft opgedaan. Bovendien vindt ze het belangrijk om op regelmatige basis bijscholingen te volgen om zo de kwaliteit van haar therapie te optimaliseren.

Je kan bij Alexa terecht voor psychomotorische begeleiding (grove en fijne motoriek, schrijfmotoriek, visueel-ruimtelijke vaardigheden, lateralisatie, werkhouding, executieve functies,…) en ontwikkelingsbegeleiding bij baby’s. Hierbij richt ze zich tot jonge kinderen waarbij de motorische ontwikkeling vertraagd of verstoord verloopt. De kinesitherapeutische behandeling bestaat dan uit stimulerende oefeningen en ouderinstructie rond positionering en handling.

alexa.maes@puzzel.be

Bijscholingen:

 • Respiratoire kinesitherapie bij baby’s en kinderen (Movingsmart)
 • Diagnostiek en behandeling van zuigelingenasymmetrie (EKWIP)
 • Bijzondere bewegingsvormen bij het jonge kind (Movingsmart)
 • Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je dat? (Sig vzw)
 • Begeleiding en behandeling van problemen in aandacht, geheugen en executieve functies bij kinderen en jongeren (Sig vzw)
 • Motorische lateralisatie (Sig vzw)
Continue reading

Sinne Staes

Sinne behaalde haar ‘Bachelor in de Logopedie’ aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Ze werkt sinds oktober 2018 voltijds als zelfstandig logopediste bij Puzzel vzw. Tijdens de opleiding liep ze stage in het buitengewoon onderwijs en in verschillende logopedische praktijken. Daar groeide haar belangstelling voor het behandelen van spraak-, leer- en taalproblemen.

Om haar kennis up to date te houden en uit te breiden, zal Sinne zich regelmatig bijscholen. In augustus 2019 behaalde ze een certificaat oromyofunctionele therapie (OMFT). In de academiejaren 2020-2021 en 2021-2022 zal Sinne zich verdiepen in de zorg en het remediëren op school. Dit doet ze door het volgen van de banaba ‘Zorgverbreding en remediërend leren’ aan de KdG hogeschool te Antwerpen.

sinne.staes@puzzel.be

Continue reading

Jessica Schoenmakers

Jessica studeerde af als logopediste aan Thomas More in 2016. Na haar studies startte ze onmiddellijk bij Puzzel vzw. Naast therapie in de praktijk geeft ze logopedische begeleiding op enkele kleuter- en basisscholen. Voordat ze werkte bij Puzzel heeft ze ook nog enkele maanden gewerkt in een revalidatiecentrum voor jongeren en volwassenen met NAH. Naast het behandelen van taalproblemen, lees- en spellingproblemen kan men bij haar ook terecht met rekenproblemen. Ze hecht veel belang aan overleg met ouders en scholen. Op deze manier wordt de begeleiding afgesteld op maat van het kind/jongere. Jessica zetelt mee in de raad van bestuur van de vzw en neemt de dagelijkse leiding mee op.

jessica.schoenmakers@puzzel.be

Bijscholingen:

 • Vorming ‘Communicatie met demente personen en hun familie’ – SIG
 • Vorming ‘Praten met kinderen’ – SIG
 • Vorming ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 100’ – SIG
 • ‘Rekenzwakke kinderen leren omgaan met kommagetallen’ – SIG
Continue reading

Kylie Van Linden

Na haar studies startte Kylie onmiddellijk bij Puzzel vzw. Naast therapie in de praktijk geeft Kylie logopedische therapie op een kleuter- en basisschool. Ze specialiseerde zich de laatste jaren voornamelijk in het behandelen van jonge kinderen. Naast het behandelen van taalproblemen, lees- en spellingproblemen kan men ook bij haar terecht voor fonologische (taalgebonden) articulatieproblemen. Ze vindt het belangrijk om op de hoogte te blijven van recente therapiemethodes en nieuw, aangepast materiaal te blijven ontwikkelen. Kylie zetelt mee in de raad van bestuur van de vzw en neemt de dagelijkse leiding mee op.

Erkenningsnummer : 6-02899-53-801/1 – geconventioneerd

kylie.vanlinden@puzzel.be

Bijscholingen

 • Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk – SIG vzw
 • Basiscurus PROMPT – SIG vzw
 • Vorming ‘de cyclische aanpak van Hodson & Paden’ – Yvonne Draaisma & Imma van de Wijer-Murisn
 • Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen – Ingrid Herreman
 • Cursus technisch lezen – KWeC
 • Presentatie Hodson en Paden – Ingrid Herreman
 • Basiscursus oromyofunctionele therapie – KWeC
 • Opleiding ‘verworven neurogene communicatiestoornissen’ – Thomas More
 • Mini-symposium ‘Communicatie en voeding bij dementie’ – VVL
 • Congres VVL – VVL
 • BrainSTARS: programma voor kinderen/jongeren met NAH – SIG vzw
 • ADHD in het secundair en hoger onderwijs: faciliteiten, compenserende maatregelen  en ondersteuningstips’  – Thomas More Code
Continue reading

Maud Troch

Maud werkt sinds 2015 in Puzzel en vanaf september 2020 combineert ze haar werk bij Puzzel met een functie als zorgcoördinator op een leefschool voor basisonderwijs. In Puzzel kan je bij Maud terecht voor intake – en adviesgesprekken, individuele begeleiding aan lagere schoolkinderen die rekenmoeilijkheden hebben of psycho-educatie rond leer – en ontwikkelingsstoornissen (bijv. dyslexie, dyscalculie, ADHD, hoogbegaafdheid, DCD…). Daarnaast geeft ze ook studiebegeleiding aan de 3e graad lager onderwijs, als ook secundair en hoger onderwijs. Ze heeft zich gespecialiseerd in jongeren met de diagnose ADHD, ASS en hoogbegaafdheid die problemen ondervinden met hun studiemethode. Maar ook andere jongeren met studiemoeilijkheden kunnen bij haar terecht. Vanuit haar visie vindt Maud het een meerwaarde om contacten met scholen en andere hulpverleners te onderhouden.
Tijdens de therapie legt Maud de nadruk op het bredere functioneren van het kind en zijn/haar omgeving. Vertrekkende vanuit de specifieke moeilijkheden en interesses van het kind stelt ze therapiemateriaal en hulpmiddelen op maat samen. Naar aanleiding van het M-decreet specialiseert Maud zich in inclusie en differentiatie op scholen. Haar kennis houdt Maud up-to-date door zich voortdurend bij te scholen.

maud.troch@puzzel.be

Bijscholingen

 • Eureka Expert: “RekenTrapperS voor 1, 2 en 3 (groep 3, 4, 5) | Hoofdrekenen met en zonder brug”
 • Het biopsychosociaal model in de gezondheids- en welzijnszorg en ICF (International Classification of Functioning, Disability & Health) – Inleidende studiedag
 • Eureka Expert: “RekenTrappers voor 1, 2, 3 (groep 3, 4, 5) | Maat en vorm – Tafels en tijd”
 • Symposium 25 jaar Eureka: M-decreet! Een redelijke uitdaging?
 • Infomoment Kurzweil
 • Diagnostiek is en blijft een kunst
 • Wat is labeling in de diagnostiek?
 • Faalangst de baas in het lager onderwijs
 • Psycho-educatie aan kinderen met ASS, ADHD of leerstoornissen
 • Hoogbegaafdheid (bijscholingen en webinars georganiseerd vanuit Exentra)
 • Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school (Hilde Heuninck)
Continue reading

Marijke Appels

Marijke begon in 2011 te werken in Puzzel. Je kan bij haar terecht voor de behandeling van lees-, spelling-, taal- en spraakproblemen bij kinderen en jongeren. Tijdens intake- en adviesgesprekken vindt ze het essentieel dat er een brede kijk gehanteerd wordt, zowel bij het in kaart brengen van de vaardigheden en moeilijkheden, als bij de verdere begeleiding. Multidisciplinair overleg is hierbij een essentiële factor.

De doelen van de behandeling worden steeds opgesteld en bijgestuurd in samenspraak met het kind en diens omgeving. Zo kan er naargelang de hulpvraag bijvoorbeeld ook aandacht besteed worden aan psycho-educatie, voorlichting van ouders of het leren werken met compenserende hulpmiddelen. Bij kinderen met aandachtsmoeilijkheden kan de lees- en spellingtherapie aangevuld worden met oefeningen rond zelfcontrole, structureren en plannen. Marijke heeft zich door de jaren heen ook gespecialiseerd in spraak- en taalmoeilijkheden bij kleuters en lagere schoolkinderen. Zij  heeft ervaring met de specifieke aanpak van fonologische spraakmoeilijkheden, taalontwikkelingsproblemen en de omkadering ervan naar ouders en scholen toe.

Erkenningsnummer: 6-02010-69-801/1 – geconventioneerd

marijke.appels@puzzel.be

Bijscholingen:

 • Oromyfunctionele Therapie basiscursus – Kwec
 • Psycho-educatie aan kinderen met ASS, ADHD of leerstoornissen – Thomas More 
 • Stagementorendag  – Thomas More                                                                                   
 • Opleiding ‘verworven neurogene communicatiestoornissen’ – Thomas More   
 • Symposium ADHD ‘drukke mensen in een drukke samenleving’ – ZitStil Wilrijk               
 • Intelligentiemeting: wat meten onze intelligentietesten? – Thomas More             
 • Faalangst de baas in het lager onderwijs – CNO UAntwerpen                                           
 • Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnostiek en behandeling– SIG            
 • Fonologische articulatiestoornissen – SIG                                                         
 • Symposium Dyslexie/dyscalculie – SIG             
 • Begrijpend lezen beter begrijpen – SIG                          
 • Diagnostiek van dyslexie in het lager onderwijs – Thomas More Code           
Continue reading